Công ty Cổ phần Dược Phẩm Đông Dược 5

558 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Tp. HCM

MST: 0301259775

----------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Đông Dược 5

Kính gửi: Quý vị Cổ đông:

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 • Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Phẩm Đông Dược 5;
 • Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm Đông Dược 5 số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 24/03/2021;

Công ty quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để thông qua các nội dung sau:

 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2020 và kế hoạch năm 2021-2026;
 2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 3. Thông qua các tờ trình:
  1. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
  2. Tờ trình về việc giải thể Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Dược Phẩm Đông Dược 5 tại 201 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh;
  3. Tờ trình về việc không phân chia lợi nhuận năm 2020 vì năm 2020 công ty đạt lợi nhuận trước thuế lỗ (2.981.264.058) đồng;
  4. Tờ trình thông qua nội dung giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho công ty năm 2021;
 4. Thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Phẩm Đông Dược 5 mới theo Luật Doanh Nghiệp năm 2020.
 5. Bầu hội đồng quản trị, thành viên độc lập nhiệm kỳ 2021 -2026.

 

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đạt kết quả tốt đẹp, Công ty xin thông báo đến Quý vị cổ đông như sau:

1/. Tất cả các cổ đông có trong danh sách tính đến ngày 13/04/2021 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội với công ty bằng cách điền (ký tên) vào phiếu đăng ký dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Quý vị cổ đông nào không tham dự được xin vui lòng ủy quyền cho người khác bằng cách điền vào phiếu ủy quyền (được gửi kèm theo thông báo này).

Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (hoặc phiếu ủy quyền) xin quý vị cổ đông đem theo và đăng kí với ban tổ chức trước khi vào tham dự đại hội.

2/. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào lúc 09h00’ sáng thứ năm ngày 06/05/2021.

Địa điểm tổ chức: 201 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

3/. Thông báo này thay cho thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021, được thông báo đến tất cả cổ đông toàn Công ty. Mong quý vị cổ đông tham gia để góp phần tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đạt kết quả tốt.

 

Để biết thêm thông tin, xin quý vị vui lòng liên lạc:

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông – Công ty Cổ phần Dược Phẩm Đông Dược 5

Người liên hệ: Trần Lê Phương Trâm – thành viên Hội đồng quản trị

SĐT: 0932 477 738

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty

- HĐQT

- Lưu: VT

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

Đã ký

NGUYỄN ANH HÙNG