Công Ty Heropharm Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018

20/04/2018

Sáng ngày 20/04/2018, công ty Heropharm đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2018.

Phiên họp đã nghe trình bày và thông qua các báo cáo, tờ trình quan trọng như: Báo cáo về tình hình SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT; Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018…

Thay mặt công ty Heropharm, Ds. Nguyễn Anh Hùng - Chủ tịch HĐQT cam kết sẽ cùng Ban Điều hành và toàn thể CBCNV nỗ lực để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2018 cũng như những nhiệm vụ chiến lược của công ty.

Hình ảnh sự kiện:

Chia sẻ
Bài viết liên quan